Všeobecná ustanovení
Platnost od 1. října 2023

Dodavatel / Odběratel

 • Firma Sipoch, spol. s r.o. se sídlem Vondroušova 1211, 163 00 Praha 6, IČ 60490748 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27594 (dále jen „dodavatel“) tímto vyhlašuje s platností od 1. ledna 2011, tyto obchodní podmínky, jejichž účelem je úprava práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů v oblasti prodeje pipet, jejich příslušenství a ostatní laboratorní techniky včetně služeb s tím spojených mezi firmou Sipoch spol. s r.o, jakožto dodavatelem, a jejími obchodními partnery, jakožto odběrateli.
 • Následující podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb, které dodavatel zajišťuje. Jakékoli odchýlení od těchto podmínek je možné pouze na základě zvláštní písemné smlouvy uzavřené s odběratelem.
 • Dodavatel se zavazuje dodat zboží uvedené na objednávce v objednaném množství a kvalitě nebo, není-li kvalita v objednávce specifikována, v kvalitě předepsané obecně závaznými právními předpisy.
 • Dodavatel se zavazuje dodat zboží a služby v co nejkratším termínu dle dostupnosti zboží a provozních možností.
 • Odběratel se zavazuje dodavateli zaplatit za zboží a produkty sjednanou kupní cenu.


Ceny

 • Ceny zboží a služeb jsou vyjádřeny v českých korunách (Kč) bez DPH nebo v EUR (€) a nezahrnují v sobě náklady na dopravu do místa odběratele.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo změnit kdykoliv ceny v souvislosti se změnami cen svých dodavatelů nebo se změnami směnných kurzů, celních poplatků, dopravních nákladů a jiných neovlivnitelných podmínek.
 • V případě, že je zboží objednáváno na základě cenové nabídky, je nutné v objednávce uvést číslo dané nabídky. Pokud číslo nabídky v objednávce nebude uvedeno, dodavatel není povinen dodržet ceny uvedené v nabídce. Na pozdější případné reklamace ceny a odvolávky na nabídku nemusí být brán zřetel.
 • V případě, že výše objednávky je nižší než 3000 Kč bez DPH, dodavatel účtuje kupujícímu manipulační poplatek ve výši 150 Kč bez DPH.


Podmínky dodání

 • Platná objednávka, krom přesné identifikace odběratele nutné k vystavení daňového dokladu, musí obsahovat jednoznačně specifikované zboží, místo a způsob převzetí vč. jména a telefonního čísla pracoviště zodpovědného za převzetí zboží. Pokud je v místě dodání sklad nebo podatelna, je zboží doručováno přepravcem tam. Obsahuje-li písemná objednávka e-mailovou adresu, dodavatel na tuto adresu zašle potvrzení o přijetí objednávky.
 • Dodavatel potvrzuje přijetí objednávky do 3 pracovních dnů.
 • Pokud odběratel neobdrží potvrzení o přijetí objednávky, je povinen se ujistit o jejím doručení.
 • Dodací lhůta je zpravidla 1 až 5 týdnů od data obdržení objednávky. V případě, že dojde k nedodržení výše zmíněné dodací lhůty, odběratel bude o termínu dodávky informován formou potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře bude dodavatel informovat odběratele o možném plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak.
 • Zboží je dodáváno na místo určení dle objednávky. Převzetí zboží stvrzuje kupující buď podpisem přepravních dokumentů (v případě zasílání zboží přepravcem) nebo dodacího listu (v případě dodání zástupcem dodavatele). V tomto okamžiku odběratel stvrzuje, že zásilka obsahuje objednaný počet balení a že zásilka není zřetelně poškozena.
 • V případě, že zboží vykazuje známky poškození, není odběratel povinen toto zboží převzít. Tuto skutečnost musí, pod sankcí ztráty možnosti následného uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u dodavatele, uvést do dodacího či přepravního listu. Totéž platí i pro případy porušení nebo jiného znehodnocení originálního obalu. Odběratel je dále povinen neprodleně sdělit výše uvedené skutečnosti dodavateli.
 • V případě doručení zboží odběrateli přepravcem, je odběratel povinen obsah zásilky zkontrolovat. Případná reklamace bude uznána do 3 dnů od převzetí zboží.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit plnění objednávky odběrateli z důvodu neplnění dojednaných podmínek aktuální i jakékoli jiné objednávky. Tyto důvody vždy dodavatel odběrateli neprodleně sdělí.
 • Odběratel může, po předchozím projednání, koupené zboží na vlastní náklady do 15-ti dnů vrátit zpět dodavateli. Zboží musí být v originálním balení, nepoužité a nepoškozené. Dodavatel si za tuto službu bude účtovat storno poplatek ve výši 10 – 30 % z prodejní ceny vráceného zboží.


Platební podmínky

 • Splatnost faktur, pokud není specifikováno jinak, je 30 dnů. Faktury jsou splatné k datu uvedenému na faktuře, tzn., že k tomuto datu má být celá částka kupní ceny připsána na účet dodavatele.
 • Vlastnické právo přechází na odběratele až po uhrazení celé kupní ceny.
 • Pokud je odběratel v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, dodavatel si vyhrazuje právo požadovat za každý den prodlení 0,1 % zákonného úroku z prodlení z dlužné částky.
 • V případě, že odběratel není schopen dostát svým závazkům a neuhradí plnou částku za odebrané zboží, je povinen umožnit přístup dodavateli k tomuto zboží, aby tak odpovědný pracovník dodavatele mohl nezaplacené zboží odebrat.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu, zvláště u odběratelů, kteří nedodržují termíny splatnosti faktur. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohové platby odběratelem. Zálohová platba se považuje za uhrazenou dnem, kdy je celá připsána na účet dodavatele.
 • Případné formální nedostatky daňového dokladu vystaveného dodavatelem je odběratel povinen uplatnit nejpozději do 10 dnů po jeho obdržení. Dodavatel doručí opravený doklad kupujícímu do 5 dnů po takovém oznámení. Takováto událost není důvodem k posunutí termínu splatnosti.
 • Odběratel není oprávněn převést na třetí osobu závazky vůči dodavateli bez jejího předchozího písemného souhlasu.
 • Jakoukoli úpravu platebních podmínek je nutno projednat s dodavatelem. Tyto nově sjednané podmínky je pak odběratel povinen uvést v objednávce. Při nedodržení této podmínky, nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo postoupit vydané faktury po splatnosti třetím stranám bez souhlasu odběratele, pokud nedojde k jejich uhrazení včetně vzniklého penále ani po zaslání upomínky.


Záruční podmínky, odpovědnost za škody, reklamace a servis

 • Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
 • Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, nebyly-li tyto specifikované v poptávce odběratele.
 • Odpovědnost za škody na zboží přechází z dodavatele na odběratele jeho převzetím.
 • Dodavatel není zodpovědný za škody vzniklé provozem prodávaného zboží.
 • Dodavatel neodpovídá za škody a ztráty vzniklé odběrateli na základě zpoždění dodávky zboží nebo vady dodaného zboží.
 • Odběratel bere na vědomí, že na produkty a zboží se vztahuje záruční doba 12 měsíců. Pokud je jiná, je délka vždy uvedena u každého produktu na dodacím listě, je-li záruka poskytována. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží.
 • Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě.
 • Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží a popisem závady.
 • Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit doklad o zakoupení zboží, kterým je faktura a dodací list se sériovým číslem dodaného zboží.
 • Odběratel je povinen předat dodavateli do servisu či reklamace pouze dekontaminované a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení. Toto zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci.
 • Místem reklamace je provozovna dodavatele Felbabka 4, 268 01 Hořovice.
 • Odběratel hradí náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží do provozovny a dodavatel zajišťuje dopravu zboží zpět k odběrateli.
 • Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace. Dodavatel se rovněž zavazuje informovat odběratele o výsledku reklamačního řízení a o předpokládaném termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5-ti pracovních dnů od jeho obdržení. V případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů.
 • Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou či skladováním. Záruka se též nevztahuje na opotřebení, které přirozeně vyplývá z běžného užívání.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo nezahájit reklamační řízení pro zboží, u kterého je odběratel v prodlení s platbou až do okamžiku úhrady celé částky. Tato doba čekání na úhradu není započítána do doby opravy.
 • V případě uznání vady zboží v záruční době je dodavatel povinen vadné zboží opravit nebo vyměnit bez nároku na odměnu.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím uhradit vzniklé náklady na přepravu a prohlídku, případně opravu popř. dalších náklady, které byly v souvislosti s reklamací uplatněny.


     Vyhledávání
     Certifikovaný partner


Společnost SIPOCH, spol. s r.o. je výhradní distributor a jediné certifikované servisní středisko produktů GILSON na území ČR a SR.


     Právní forma


Společnost SIPOCH, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 27594, IČ 6049 0748Home     O společnosti    Servis    Ceníky    Ke stažení    Kontakt    Právní informace
Copyright © 2006-2024 Sipoch, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.