Obchodní podmínky PipetAmbulance (dále jen PA)
Všeobecná ustanovení Platnost od 1. listopadu 2023


PA je servisní akce zajištěná firmou SIPOCH, spol. s r.o. (dále jen dodavatel) v prostorách zákazníka. Její nedílnou součástí je kontrola pipet zákazníka a dle dohody také představení sortimentu zboží nabízeného dodavatelem nebo případně přednáška na domluvené téma v předem daném rozsahu.


Přijetí pipet do PA – jsou přijímány pouze pipety firmy Gilson

Zákazník přinese pipety předem VNĚ ošetřené dezinfekčním prostředkem na dané místo v čase konání PA a to nejpozději dvě hodiny před jejím koncem. V průběhu PA má dodavatel právo vyhlásit pozastavení nebo úplné ukončení příjmu pipet dle aktuální situace.

Dodavatel se zákazníkem sepíše do zakázkového listu identifikační údaje potřebné k následné fakturaci. Jde zejména o jméno a příjmení předávajícího, jméno a příjmení vedoucího skupiny, laboratoře či oddělení, zařazení v rámci daného ústavu (číslo skupiny, laboratoře či oddělení) a telefonický kontakt na osobu, která pipety předává. V případě, že předávající předem ví, že bude pipety přebírat někdo jiný, uvede kontaktní údaje na danou osobu. Dále je se zákazníkem sepsán seznam předávaných pipet ke kontrole a požadovaný typ kontroly. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu souhlasí s pravdivostí uvedených údajů a zároveň potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami PA a souhlasí s nimi.


Zákazník si při předání pipet do PA zvolí požadovaný typ kontroly.


Placená oprava
  • Prvním typem je kontrola pipet s výměnou opotřebených nebo poškozených náhradních dílů (dále jen ND), jejichž výměna nevyžaduje seřízení pipety. U pipet je prováděn výstupní test těsnosti. Není prováděna žádná kalibrace nebo seřízení. Za takovouto kontrolu pipety zákazník zaplatí pouze cenu vyměněných ND dle platného ceníku.
  • V případě nutnosti dílenské opravy je otázka realizace opravy vždy konzultována se zákazníkem při vrácení pipet. Cenu dílenské opravy dohodnutou a zákazníkem odsouhlasenou na PA. Za diagnostiku pipet, které byly shledány k dílenské opravě není účtován žádný poplatek. Původní ND nejsou zákazníkovi vraceny. Nové náhradní díly použité k opravě pipety nelze již vzít zpět.

Pipety k placené opravě jsou vždy vyřizovány přednostně.


Placená diagnostika
  • Druhým typem kontroly je pouze kalkulace opravy. Taková pipeta je pouze zdiagnostikována. Na zakázkovém listu je pak zapsán návrh na výměnu ND či dílenskou opravu. Zákazník je povinen předem vystavit objednávku a následně proplatit fakturu. Cena za kontrolu druhého typu je 100 Kč bez DPH za každý zkontrolovaný kus. V případě, že se zákazník následně rozhodne pro provedení výměny ND či provedení navržených oprav, je mu poskytnuta sleva ve výši 30 Kč z ceny za každý kus pipety. V případě velkého množství pipet převzatých k prvnímu typu kontroly má dodavatel právo kontrolu pipet přijatých k druhému typu kontroly neprovést.

Zákazník obdrží Potvrzení o přijetí pipet do PA. Zde je uvedeno číslo zakázkového listu, typ objednané služby a počet přijatých pipet. Toto slouží k identifikaci při předání pipet zpět zákazníkovi.


Převzetí pipet z PA

Zákazník je telefonicky kontaktován a je povinen si pipety vyzvednout nejpozději 30 minut před ukončením PA, není-li dohodnuto jinak.

Nevyzvednuté pipety – zákazníkovi je druhý den na jím uvedený e-mail odeslána kopie zakázkového listu – cenová kalkulace – a jsou odeslány službou PPL až po obdržení závazné objednávky. Doprava je účtována dle standardního ceníku ve výši 150 Kč (bez DPH)

Při převzetí je zákazník seznámen s provedenými výměnami ND. V případě nutnosti dílenské opravy je zákazník seznámen s potřebným rozsahem a cenou opravy. Navržená cena opravy na PA je platná jeden týden od data konání PA, není-li dohodnuto jinak.

Zákazník je povinen si při převzetí zkontrolovat, zda počet vrácených pipet odpovídá počtu pipet předaných do PA. V případě odsouhlasení dílenské opravy je počet převzatých pipet snížen o počet pipet předaných dodavateli do servisu. Svým podpisem zákazník stvrzuje převzetí daného počtu pipet z PA. V případě předání pipety do opravy souhlasí s navrženou opravou i její cenou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zákazník obdrží jednu kopii zakázkového listu.

V případě placené diagnostiky je zákazník s návrhem seznámen. V případě odsouhlasení provedení výměny ND je dle časových možností tato výměna provedena. V opačném případě zákazník potvrdí převzetí daného počtu pipet z PA.

Zákazník je dále povinen na základě zakázkového listu bezodkladně vystavit objednávku a zaslat ji dodavateli. V případě předání pipet do opravy tyto pipety budou zákazníkovi odeslány až po obdržení objednávky.

Dodavatel na základě zaslané objednávky vystaví fakturu na provedenou kontrolu a zašle ji zpět zákazníkovi. V případě dílenských oprav je faktura zasílána spolu s opravenými pipetami, není-li dohodnuto jinak.

     Vyhledávání
     Certifikovaný partner


Společnost SIPOCH, spol. s r.o. je výhradní distributor a jediné certifikované servisní středisko produktů GILSON na území ČR a SR.


     Právní forma


Společnost SIPOCH, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 27594, IČ 6049 0748Home     O společnosti    Servis    Ceníky    Ke stažení    Kontakt    Právní informace
Copyright © 2006-2024 Sipoch, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.